Stowarzyszenie BONITUM

POMOC OSOBOM

Niepełnosprawnym Intelektualnie

Aktualności

Rekomendacje Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia oraz Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 22.10.2020 r. dotyczące działalności placówek pobytu dziennego

W związku z umożliwieniem - środowiskowym domom samopomocy i klubom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, podjęcia realizacji zawieszonych zajęć/działalności w związku z przeciwdziałaniem szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2 przedkładamy rekomendacje dotyczące działalności ww. placówek. Ostateczna decyzja w tym zakresie zależeć będzie od sytuacji epidemicznej i będzie podejmowana przez wojewodów po konsultacji z państwowymi wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi. W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 rekomenduje się: W zakresie ogólnych warunków sanitarnych dla wszystkich rodzajów placówek pobytu dziennego: 1. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla wszystkich pracowników Zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla wszystkich pracowników. Rekomenduje się przede wszystkim osłonę ust i nosa (np. maseczki, przyłbice), a także rękawiczki jednorazowe, albo preparaty do dezynfekcji rąk oraz nienasiąkliwe fartuchy z długim rękawem, wiązane z tyłu (w ilości wystarczającej do użycia w razie potrzeby np. przy czynnościach pielęgnacyjnych). 2. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników placówki z zakresu zasad stosowania zasad bezpieczeństwa sanitarno - epidemiologicznego w bezpośredniej pracy z uczestnikami, przy prowadzeniu zajęć, wsparciu w trakcie pobytu w placówce, w szczególności przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych. 3. Umieszczenie przy wejściu do budynku informacji o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe i dzieci powyżej 6 r.ż. oraz myciu rąk wodą z mydłem przez dzieci poniżej 6. r.ż., a także umożliwienie przeprowadzenia dezynfekcji rąk poprzez wystawienie w dostępnym miejscu dozownika z płynem dezynfekcyjnym – środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 4. Opiekunowie odprowadzający uczestników zajęć mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej placówki, zachowując zasady: • jeden opiekun z uczestnikiem, • dystans od kolejnego opiekuna z uczestnikiem min. 1,5 m, • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 5. Zaleca się umieszczenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem dezynfekującym do rąk instrukcji skutecznego odkażania rąk (w placówkach dla osób niewidomych należy zastosować inne formy komunikacji).

6. Promowanie zasad higieny i umożliwienie ich realizacji poprzez: • promowanie i wspieranie wśród uczestników i pracowników higieny rąk, higieny oddychania, a także właściwej etykiety postępowania prewencyjnego; • włączenie do programów zajęć tematów dotyczących profilaktyki zdrowotnej, przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa w trakcie pobytu w placówce i w środowisku zamieszkania, z wykorzystaniem form przekazu dostosowanych do wieku, możliwości poznawczych i ewentualnych trudności w percepcji; • konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym przed i po kontakcie z uczestnikami, po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem oraz po usunięciu środków ochrony osobistej; • zapewnienie środków dezynfekcji na bazie alkoholu (o min. 60% zawartości alkoholu) przy wejściu oraz w miarę możliwości dostępności mydła i bieżącej wody w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku; • zachęcanie do częstego mycia rąk przy użyciu mydła i wody - zapewnienie obecności pracownika podczas dezynfekcji rąk środkami dezynfekcji na bazie alkoholu; • w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące treningi/zajęcia oraz informowanie uczestników o powodach stosowania tego rozwiązania w sposób dla nich zrozumiały; • przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do uczestników używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej; • po użyciu środków ochrony indywidualnej jednorazowego użytku, należy je każdorazowo po użyciu wrzucić do dedykowanego, zamykanego pojemnika na odpady; • zapewnienie odpowiedniej liczby zamykanych i opisanych pojemników na zużyte środki ochrony indywidualnej; • zakaz pozostawiania telefonów komórkowych na powierzchniach ogólnodostępnych.

7. Kierownik/dyrektor placówki pobytu dziennego powinien na bieżąco śledzić umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia dotyczące epidemii SARS-CoV-2, w tym zasady bezpiecznego postępowania, a także aktualne przepisy prawa. 8. Informowanie uczestników i pracowników o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie. 9. W miarę możliwości, regularne i częste wietrzenie pomieszczeń.


10. Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest: • regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, w tym klamek drzwi i okien, poręczy, blatów, oparć krzeseł, framug i skrzydeł drzwi, uchwytów, • dezynfekowanie powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, • w szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez jedną grupę i przed rozpoczęciem zajęć przez drugą grupę uczestników. 11. Należy zapewnić bieżące sprzątanie i dezynfekcję toalet - przynajmniej 4 razy dziennie. 12. W przypadku uczestników korzystających z przedmiotów lub urządzeń wspomagających poruszanie się, jak wózki inwalidzkie, podpórki do chodzenia, kule, rekomenduje się uwrażliwienie tych osób na konieczność dbania o ich higienę, w tym dezynfekowanie miejsc z którymi stykają się dłonie, co najmniej 2 razy w ciągu pobytu w placówce oraz zapewnienie im pomocy w tych czynnościach. 13. Jeżeli w placówce zapewnione jest wyżywienie dla uczestników: • wyłączenie źródełek i fontann wody pitnej, zapewnienie korzystania z innych dystrybutorów; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS; • przy organizacji żywienia, obok warunków higienicznych z zakresu bezpieczeństwa żywności, dodatkowo wprowadzenie zasad szczególnej ostrożności dotyczących zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców; • korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych. Tam gdzie to ma zastosowanie - rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie; • usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki) z obszaru sali jadalnej; • wyłączenie z użycia przestrzeni samoobsługowych, w tym barów sałatkowych, bufetów oraz dozowników do samodzielnego nalewania napojów; • w przypadku gdy posiłki dostarcza zewnętrzny catering zalecane jest zapewnienie przez firmy cateringowe pojemników i sztućców jednorazowych. Po użyciu naczyń i sztućców jednorazowych należy je wrzucić do dedykowanego kosza na śmieci. Jeżeli jednakże posiłki dostarczane przez firmę cateringową są przywożone w pojemnikach zbiorczych, rozkładane na miejscu na talerze, i tam zapewnione zostały sztućce i naczynia wielorazowego użytku, to taki sposób podawania posiłków jest właściwy jeżeli w placówce: - naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C (zaleca się zmywarkę z funkcją wyparzania, a jeśli jej nie ma - wyparzanie gorącą wodą po myciu); - lub myte w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzane. Zasady dotyczące mycia zastawy stołowej w placówce są takie same jak opisane powyżej w przypadku przygotowywania (i podawania) posiłku na miejscu. 14. Należy poinformować zarówno pracowników jak i uczestników, że do pracy i pobytu w placówkach przychodzić mogą jedynie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy pozostać w domu, nie przychodzić do pracy/ na zajęcia i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej. 15. Uczestnicy lub opiekunowie oraz pracownicy powinni zostać poinformowani, że sygnałami, które wskazują na konieczność rezygnacji z pojawienia się w placówce i podjęcia kontaktu z lekarzem w formie teleporady są objawy infekcji, takie jak gorączka, katar, kaszel, bóle mięśni, ogólne złe samopoczucie. 16. Rekomenduje się zobowiązanie uczestników lub opiekunów do przekazywania informacji o niepokojących objawach mogących wskazywać na infekcję SARS-CoV-2, każdorazowo, jeśli pojawią się one przed przyjęciem do placówki. Zobowiązanie to powinno mieć charakter podpisywanego własnoręcznie oświadczenia. 17. Przed przystąpieniem do zajęć i wejściem do pomieszczeń placówki, w których przebywają inni uczestnicy i pracownicy, w przypadku każdej osoby rekomenduje się przeprowadzenie, za zgodą tej osoby, pomiaru temperatury za pomocą termometru bezdotykowego oraz kontrolę wizualną stanu zdrowia, pod kątem objawów infekcji. 18. W przypadku osób dotkniętych alergią, gdzie reakcja na alergeny może być podobna do objawów infekcji SARS-CoV-2, w szczególności jeśli chodzi o temperaturę, katar, kichanie, rekomenduje się przedłożenie przez uczestników lub opiekunów stosownego zaświadczenia lekarskiego. 19. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 należy niezwłocznie podjąć kroki mające na celu izolację tej osoby od innych osób przebywających w placówce (oddzielne pomieszczenie lub wydzielona powierzchnia zapewniająca odstęp od innych osób minimum 2 metry z każdej strony). Następnie należy dopilnować, aby osoba ta miała osłonę ust i nosa, jeśli to możliwe ze względu na jej stan zdrowia i możliwości psychoruchowe, zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji.
20. Rekomenduje się kontakt telefoniczny z lekarzem pierwszego kontaktu celem uzyskania teleporady medycznej. 21. W przypadku pogarszania się stanu zdrowia osoby, należy powiadomić pogotowie ratunkowe i poinformować o objawach. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy dokonać dezynfekcji pomieszczeń i sprzętów, z którymi kontakt miała osoba z podejrzeniem zakażenia. 22. Rekomenduje się ustalenie listy osób, z którymi podejrzewana o zakażenie osoba miała bezpośredni kontakt, a także miejsc/ pomieszczeń w których przebywała, celem gruntownego ich umycia i dezynfekcji. 23. Obszar, w którym poruszał się i przebywał zakażony pracownik lub uczestnik bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 24. W zakresie postępowania z odpadami - stosowanie Wytycznych w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-postepowac-z-odpadami-wczasie-epidemii-koronawirusa2 W zakresie organizacji pracy w środowiskowym domu samopomocy/klubie samopomocy: 1. Zalecenie zakazu wstępu na teren obiektów osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności. 2. Poinformowanie uczestników i ich rodzin/opiekunów oraz pracowników o nie przychodzeniu do placówki w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną. Ew. za zgodą mogą złożyć oświadczenie (ustne, pisemne). 3. Pozostanie w domu uczestników i pracowników zatrudnionych w placówce, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, objętą kwarantanną, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych. 4. Obserwowanie stanu zdrowia uczestników i personelu, w tym prowadzenie na bieżąco oceny objawów zakażenia dróg oddechowych. 5. Pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego u uczestników, personelu i dostawców, po uprzednim uzyskaniu ich zgody lub ich opiekunów, a także dezynfekcja rąk przed wejściem na teren placówki. 6. Uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji z opiekunami uczestników. W PLACÓWCE ŚDS BONITUM, ZALECA SIĘ KONTAKT MAILOWY ORAZ TELEFONICZNY , ZARÓWNO Z WYCHOWAWCAMI JAK I KIEROWNIKIEM PLACÓWKI. W NAGŁYCH PRZYPADKACH DO ZARZĄDU WROCŁAWSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „BONITU” ; dane do kontaktu na stronie internetowej placówki
W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami: 1. Ograniczenie kontaktów pracowników niebędących członkami zespołu wspierająco aktywizującego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznejz dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy z uczestnikami domu. 2. Ustalenie liczby uczestników, którzy deklarują udział w zajęciach w kolejnym tygodniu w celu opracowania optymalnego sposobu organizacji pracy i zajęć z uczestnikami w domu. 3. Podział uczestników na małe, kilkuosobowe grupy o stałym składzie z przydzielonymi stałymi terapeutami/opiekunami. 4. W miarę możliwości ograniczenie treningów grupowych na rzecz treningów indywidualnych oraz prowadzenie zajęć w małych kilkuosobowych grupach o stałym składzie, przy jednoczesnym ograniczeniu kontaktów między grupami. 5. W ramach prowadzonych treningów rekomenduje się uwzględnienie tematyki dotyczącej obecnej sytuacji epidemicznej, w tym ze szczególnym podkreśleniem wagi utrzymywania właściwej higieny osobistej i otoczenia, oraz dystansu społecznego. 6. Rezygnacja z treningów kulinarnych i ewentualne podjęcie działań w celu zapewnienia uczestnikom gorącego posiłku poprzez zakup cateringu. 7. Zawieszenie organizacji zajęć klubowych, o których mowa w § 19 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. W przypadku utrzymującego się zawieszenia działalności środowiskowego domu samopomocy i braku możliwości fizycznego uczestnictwa w środowiskowym domu samopomocy, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARSCoV-2, środowiskowy dom samopomocy może podejmować działania zmierzające do wspierania uczestników (za ich zgodą) z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji (telefon, mail, komunikatory internetowe) w szczególności poprzez:utrzymywanie kontaktu z uczestnikami, ich opiekunami i rodzinami;sprawdzanie aktualnej sytuacji życiowej/zdrowotnej/społecznej uczestnika i jego funkcjonowania w codziennym życiu;powiadomienie ośrodka pomocy społecznej w przypadku konieczności objęcia uczestnika pomocą z zakresu pomocy społecznej;przypominanie o konieczności przestrzegania zasad higieny oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadzonych w związku z sytuacją epidemiczną; informowanie o aktualnie obowiązujących obostrzeniach wprowadzonych na danym terenie w związku z sytuacją epidemiczną oraz o konieczności ich przestrzegania;


informowanie o ewentualnych możliwościach i miejscach uzyskania stosownego wsparcia (ośrodek pomocy społecznej, ośrodek interwencji kryzysowej, ośrodek zdrowia, centrum zdrowia psychicznego);w miarę możliwości udzielanie doraźnego wsparcia psychologicznego i pedagogicznego;udzielanie wsparcia w podtrzymaniu umiejętności wypracowanych w ramach treningów funkcjonowania w codziennym życiu;zachęcanie i pomoc w organizacji czasu wolnego, w tym do podejmowania aktywności fizycznej.
Niezależnie od ogólnych rekomendacji dotyczących funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wydawanych przez MRiPS, wojewodowie mogą podejmować decyzje dotyczące zawieszenia zajęć w stosunku do konkretnych jednostek, w szczególności biorąc pod uwagę lokalną sytuację epidemiczną, czy też brak możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków uczestnictwa. Rekomendacje dotyczące kwestii proceduralnych.
Przydatne instrukcje: - mycia rąk https://qis.qov.pl/zdrowie/zasadv-prawidloweqo-mvcia-rak/ - dezynfekcji rąk https://qis.qov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezvnfekowac-rece/ - prawidłowego zdejmowania maseczki https://qis.qov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozvc-i-zdjac-maseczke/ - prawidłowego zdejmowania rękawiczek https://qis.qov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozvc-i-zdjac-rekawice/

Kategoria: