Stowarzyszenie BONITUM

POMOC OSOBOM

Niepełnosprawnym Intelektualnie

Informacje/Informations

Stowarzyszenie “BONITUM” powstało w 2014r. z inicjatywy rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Jesteśmy organizacją otwartą, zrzeszającą osoby fizyczne, w szczególności rodziców, opiekunów i przyjaciół osób z niepełnosprawnością intelektualną. Statutową działalnością Stowarzyszenia jest praca na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie. Stowarzyszenie wspiera działania rodziców w walce o prawa i lepsze jutro dla swoich dzieci. Szczególnie dużo miejsca zajmuje organizowanie pomocy w przystosowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielnego życia w społeczeństwie poprzez aktywność w obszarze społecznym, zawodowym, rodzinnym i zdrowotnym.>

Naszym największym sukcesem jest powołanie do istnienia w 2018 r. Środowiskowego Domu Samopomocy BONITUM, którego funkcjonowanie stanowi modelowy przykład profesjonalizmu i zaangażowania tak rodziców naszych 30 podopiecznych, jak i pracującej w nim kadry oraz grona wolontariuszy. Nasze wspólne oddziaływania wspierająco–aktywizujące, czyli oparte na partnerstwie, dobrej radzie i podmiotowości odbiorcy, zmierzają do podniesienia kompetencji osobistych i społecznych osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Równie istotny jest proces reedukacji rodzin oraz opiekunów, który jest jednym z naszych priorytetów. Informujemy rodziców o istniejących rozwiązaniach prawnych, możliwościach leczenia oraz różnych formach edukacji i pracy. Przede wszystkim zależy nam na akceptacji naszych podopiecznych przez najbliższych, na ich pogodzeniu się z życiem z niepełnosprawnym dorosłym dzieckiem, co jest często najtrudniejszym zadaniem.

Oprócz prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy wspieramy finansowo i poprzez osobiste zaangażowanie istniejące przedsięwzięcia innych organizacji na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Oto przykłady naszej aktywności:

 • kilkuletnia współpraca z 40. Wrocławską Drużyną Harcerską Nieprzetartego Szlaku Wędrowcy. Jest to koedukacyjna drużyna zrzeszająca młodzież niepełnosprawną pod opieką drużynowej Seweryny Kuczyńskiej oraz Gabrieli Kilian (obozy, zloty harcerskie na terenie całej Polski, projekt „Stolice Europy”, akcje propagujące idee nie wykluczania społecznego osób z niepełnosprawnościami );
 • organizowanie własnym sumptem wyjazdów o charakterze rehabilitacyjnym i rekreacyjnym zarówno jednodniowych jak i kilkudniowych celem usamodzielniania naszych podopiecznych w działaniach zarówno typowo samoobsługowych jak i decyzyjnych na poziomie planowania swojego czasu i związanych z tym ograniczeń;
 • udział i organizowanie wspólnie ze Stowarzyszeniem PSONI warsztatów, spotkań , wykładów zarówno dla osób niepełnosprawnych intelektualnie jak i ich rodzin ((tematyka dotyczącą zarówno aktywizowania rodziców jak i szerokie spektrum medyczno- zdrowotne począwszy od diagnozy, rozwoju fizycznego, seksualnego , psychicznego a kończąc na prawidłowej diecie),
 • integracja społeczna poprzez udział w różnych formach rozwoju kulturalnego naszych podopiecznych i ich rodzin;
 • współorganizacja i udział w sportowych imprezach jak: cykliczny Dolnośląski Mityng Pływacki olimpiad specjalnych, zawody kajakarskie, zawody sportów zimowych;
 • członkostwo zarówno podopiecznych jak i rodziców w Olimpiadach Specjalnych Dolnośląskich oraz Klubu OSP-NIEZŁOMNI, PROMYK WOJCIESZÓW w których to działaniach sportowych osiągamy medalowe pozycje zarówno w regionie jak i w zawodach ogólnopolskich
 • kilkuletnia współpraca z panią Anną Lange, logopedą i reedukatorem organizującym coroczne wyjazdu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w ramach wypoczynku letniego;
 • współpraca z Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych i udział naszych podopiecznych w projekcie Trener Pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Finansowanie tak dużego przedsięwzięcia, jakim jest działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, wymaga od nas ciągłej pracy: starania się o granty, pozyskiwania funduszy z projektów, poszukiwania sponsorów. Gromadzimy również środki z tego, co podarują nam zaprzyjaźnione instytucje jak i dobrzy ludzie widzący w naszym Domu miejsce warte pomocy. Pracując całkowicie społecznie po kilkadziesiąt godzin w miesiącu służymy posiadaną wiedzą i umiejętnościami. Nasz czas dzielimy pomiędzy życie rodzinne, zawodowe i działalność na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością.

Wciąż się rozwijamy odpowiadając na potrzeby naszych beneficjentów, a także na szybko zmieniające się czynniki społeczne. Nie możemy bowiem pozwolić sobie na zamykanie się w bezpiecznym własnym środowisku, bo nie taka jest przecież idea otwartego społeczeństwa, do którego przygotowujemy naszych podopiecznych.

Jesteśmy dumni z tego, co udało się nam osiągnąć, a jednocześnie mamy poczucie, że jeszcze sporo wyzwań przed nami. Codziennie robimy małe kroki, które przybliżają nas do wielkiego celu ponieważ wierzymy, że nasze dzieci zasługują na godne życie i bezpieczną przyszłość. My już zaczęliśmy tworzyć tę przyszłość dla nich. Dołączysz do nas?

Informations

The "BONITUM" association was established in 2014 on the initiative of parents of children with intellectual disabilities. We are an open organization of individuals, parents, guardians and friends of people with intellectual disabilities. We work to counteract social exclusion and marginalization of people with intellectual disabilities. The association supports parents' actions in the fight for the rights and a better tomorrow for their children. Helping people with intellectual disabilities adapt to independent living in society is particularly important. We do this through integration into the social, professional, family and health areas.

Our greatest success is the establishment of BONITUM Community Self-Help Center in 2018. It is a model example of the professionalism and commitment of dozens of parents, as well as the staff and a group of volunteers working towards a common good.

Our joint efforts are based on partnership and aim to increase the personal and social competences of 30 people with intellectual disabilities who take part in the project. Equally important is the process of education of families and carers, which is one of our priorities. We advise parents on legal aspects, treatment options and various forms of education and work available to their children. But first of all, we want to make sure that people who take part in our initiative are accepted by their loved ones. Accepting a life with a disabled adult child is often the most difficult task.

In addition to running the Community Self-Help Center, we provide support to existing projects of other organizations for people with intellectual disabilities.

Here are some examples of our activities:

 • several years of cooperation with the 40th Wrocław Scout Team of the Untested Trail of the Wanderer. It is a co-educational team of disabled youth under the leadership of Seweryna Kuczyńska and Gabriela Kilian (camps, scout rallies throughout Poland, the 'European Capitals' project, campaigns promoting the idea of inclusion of people with disabilities);
 • organizing self-funded rehabilitation and recreational camps which are designed to make our members independent in both self-service and decision-making activities;
 •  participating in and organizing workshops, meetings, lectures for both people with intellectual disabilities and their families together with the PSONI Association covering a wide range of medical and health related topics;
 • social integration through participation in various forms of cultural development;
 • co-organization and participation in sporting events such as Lower Silesian Swimming Meeting Special Olympics, canoeing competitions, winter sports competitions;
 • membership of both children and parents in Special Olympics in Lower Silesia and the OSP-NIEZŁOMNI Club, PROMYK WOJCIESZÓW in which sporting activities we regularly qualify for the regional and in national competitions;
 • several years of cooperation with Anna Lange, a speech therapist and educator organizing annual camps for people with intellectual disabilities as part of summer holidays;
 • cooperation with the Polish Forum of People with Disabilities and the participation of our members in the Work Coach project as a way to increase the employment of people with disabilities.

Financing such a large undertaking requires continuous work from us: applying for grants, obtaining funds from projects, looking for sponsors. We are also funded by institutions and individuals who see BONITUM as a cause-worth investing in. Our organization is run purely by volunteers who dedicate dozens of hours every month to provide their knowledge and skills.

We are proud of what we have achieved, and at the same time we feel that there are still many challenges ahead of us. Every day, we take small steps towards a great goal. This is because we believe that people with intellectual disabilities, including our children, deserve a dignified life and a secure future. We have already started to create this future for them. Will you join us?