Stowarzyszenie BONITUM

POMOC OSOBOM

Niepełnosprawnym Intelektualnie

Projekty

Projekty

- „Środowiskowy dom samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną BONITUM” projekt współfinansowany ze środków EFS; okres realizacji 01.01.2017r – 31.12.2019r.; wartość projektu - 3.630.725,00 zł;

-PROGRAM ERASMUS+ „Podnoszenie aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną –wymiana doświadczeń” projekt finansowany przez Komisję Europejskią Parlamentu Europejskiego I Rady; okres realizacji : 01.09.2017 - 30.11.2018r. ; wartość projektu 50 375,00 euro;

- „Smaki Dolnego Śląska od tradycji po nowoczesność – warsztaty aktywizujące społecznie osoby z niepełnosprawnością i ich otoczenie” – projekt współfinansowany ze środków MOPS; okres realizacji: 26.08.2019r- 22.11.2019r ; wartość projektu – 11.540,00 zł;.

- zadanie „Rozwój kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych drogą do samodzielności" współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego; okres realizacji: 02.03.2020r -29.05.2020r; wartość zadania 10.640,00 zł;

- zadanie „Rozwój kompetencji osobistych i społecznych drogą do niezależności” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego; okres realizacji: 10.06.2020r -30.06.2020r; wartość zadania 11.257,00 zł;

- zadanie "Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w rożnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego" realizacja filmu dokumentalnego na podstawie wypraw górskich Janka i Kamila Pieniaków „Nasze Góry”; współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego; okres realizacji: 06.07.2020r -29.12.2020r ; wartość zadania 47. 348,00 zł;

- zadanie „Opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnością” finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego; okres realizacji: 1.09.2020r – 31.12.2020r; wartość zadania 96 .890,92 zł;

- zadanie „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu B i D – 30 miejsc”; finansowane z budżetu województwa; okres realizacji : 1.09.2020r – 31.12.2020r; wartość zadania 246. 171,00 zł;

- zadanie „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu B i D – 30 miejsc”; finansowane z budżetu województwa; okres realizacji: 1.01.2021r – 31.12.2022r.; wartość zadania 1 265 800,00 zł

- zadanie „Nasze Góry” koło turystyki górskiej” realizowane ze środków : Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON - okres realizacji 10.05.2021 – 15.09.2021 r. ; wartość zadania 23. 890 zł;

- zadanie „Opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnością” finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego; okres realizacji: 1.09.2021r – 31.12.2021r; wartość zadania 75. 000,15 zł;

- zadanie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego; okres realizacji: 1.09.2021r – 31.12.2021r; wartość zadania 104. 900,00 zł;

 


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu noclegów wraz z wyżywieniem (dwa śniadania, dwie obiadokolacje) w pokojach dwu i czteroosobowych w terminie : realizowanych w ramach zadania publicznego „Aktywne Bonitum", współfinansowanego ze środków PFRON.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:

- zapewnienie noclegów ( 2 doby) podczas wyjazdu turystycznego do Szczawna - Zdroju dla 14 uczestników w terminie wskazanych przez Zamawiającego : ,

- łączna ilość osób uczestniczących w wyjeździe : 14 osoby w tym 10 osób NI i 4 opiekunów;

- wymagania odnośnie noclegów : zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej zgodnie z wymaganiami o których mowa w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA REALIZACJI:

Zadanie realizowane będzie w terminie: 05.11.2021r. – 07.11.2021r.

Miejsce realizacji zadania : Szczawno- Zdrój .

Ze względu na sytuację epidemiczną Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu do 2 dni przed rozpoczęciem zadania, terminy będą uzgadniane z Wykonawcą na bieżąco.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2.Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2.

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.

5. Ofertę należy złożyć do dnia 08.10.2021. r do godz. 15.00 wysyłając na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W przypadku pytań dotyczących oferty proszę o kontakt pod nr 609 477 218.

6. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

7. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty.

8. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi spełniać następujące warunki:

a) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

b) miejsce noclegowe przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ;

c) dostosowanie wyżywienia dla osób ze specjalną dietą,

d) śniadania i obiadokolacje w miejscu noclegu,

e) wszystkie usługi powinny być świadczone w w obrębie jednego kompleksu,

d) powinien posiadać doświadczenie w realizacji usług dla otoczenia osób niepełnosprawnych,

f) Zamawiający ma prawo do akceptacji przedstawionej propozycji menu ,

g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby pokoi cztero na trzy osobowe w zależności od ilości kobiet lub mężczyzn biorących udział w projekcie,

h) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

VI. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Kryterium wyboru oferty – 100% cena.

Prosimy o podanie ceny brutto za całą usługę (nocleg i wyżywienie).

Oferty będą oceniane wg kryterium najniższej ceny.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 pkt.

Sposób przyznawania punktacji:

C=(Cmin/Cof) x 100%

gdzie:

C - ilość przyznanych punktów

Cmin - najniższa oferowana cena

Cof -cena danej oferty

VII. WYKLUCZENIA

Z możliwości składania oferty, wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w jego imieniu zobowiązań lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy w ramach niniejszego postępowania, a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki.

2. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert o rażąco niskiej cenie.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego

Załączniki:

1. Formularz oferty.

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

............................................................

nazwa firmy

............................................................

adres/telefon

Przedmiot zamówienia

Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia

Łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

Część I

Proponowana cena:

a) 2 noclegów wraz z posiłkami ………. …......brutto

(słownie........................................................................)

Jednocześnie oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia lub dysponuję kadrą posiadającą takie uprawnienia.

2. Posiadam potencjał techniczny uprawniający do wykonania zamówienia.

3.Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

4. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do wykonania zamówienia za stawkę

podaną w niniejszym formularzu.

5. W przypadku wyboru mojej oferty wyrażam gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym

................................................. ….............................................

/miejscowość i data/ /pieczątka, czytelny podpis/

Załącznik nr 2

Oświadczenie Wykonawcy

..............................................................

/Imię i nazwisko/firma/

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 2/BONITUM/PFRON/2021 oświadczam, że:

1.zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego opisem w pkt. II Zapytania ofertowego,

2.spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. III Zapytania ofertowego.

3. akceptuję termin i warunki realizacji ww. czynności,

4.wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niniejszego postępowania, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z póź. zm),

5.nie jestem powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

........................................................ ….................................................

/miejscowość i data/ /pieczątka i czytelny podpis/


Realizacja usługi noclegu wraz z wyżywieniem dla uczestników zadania publicznego NR DS.-R-1/85/2021 „Aktywne Bonitum” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapytanie ofertowe nr 2/BONITUM/PFRON/2021 w ramach zadania: „Aktywne Bonitum” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ZAMAWIAJĄCY

WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE "BONITUM”

ul. Komuny Paryskiej 28,

50-451 Wrocław

KRS: 0000531998

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu noclegów wraz z wyżywieniem (dwa śniadania, dwie obiadokolacje) w pokojach dwu i czteroosobowych w terminie : realizowanych w ramach zadania publicznego „Aktywne Bonitum", współfinansowanego ze środków PFRON.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:

- zapewnienie noclegów ( 2 doby) podczas wyjazdu turystycznego do Szczawna - Zdroju dla 14 uczestników w terminie wskazanych przez Zamawiającego : ,

- łączna ilość osób uczestniczących w wyjeździe : 14 osoby w tym 10 osób NI i 4 opiekunów;

- wymagania odnośnie noclegów : zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej zgodnie z wymaganiami o których mowa w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA REALIZACJI:

Zadanie realizowane będzie w terminie: 15.10.2021r – 17.10.2021r. lub 22.10.2021- 24.10.2021 r.

Miejsce realizacji zadania : Szczawno- Zdrój .

Ze względu na sytuację epidemiczną Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu do 2 dni przed rozpoczęciem zadania, terminy będą uzgadniane z Wykonawcą na bieżąco.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2.Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2.

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.

5. Ofertę należy złożyć do dnia 04.10.2021. r do godz. 15.00 wysyłając na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W przypadku pytań dotyczących oferty proszę o kontakt pod nr 609 477 218.

6. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

7. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty.

8. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi spełniać następujące warunki:

a) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

b) miejsce noclegowe przystosowane dla osób z niepełnosprawnością (w tym osoby na wózkach ).

c) dostosowanie wyżywienia dla osób ze specjalną dietą,

d) śniadania i obiadokolacje w miejscu noclegu,

e) wszystkie usługi powinny być świadczone w jednym budynku lub w obrębie jednego kompleksu,

d) powinien posiadać doświadczenie w realizacji usług dla otoczenia osób niepełnosprawnych,

f) Zamawiający ma prawo do akceptacji przedstawionej propozycji menu ,

g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby pokoi cztero na trzy osobowe w zależności od ilości kobiet lub mężczyzn biorących udział w projekcie,

h) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

VI. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Kryterium wyboru oferty – 100% cena.

Prosimy o podanie ceny brutto za całą usługę (nocleg i wyżywienie).

Oferty będą oceniane wg kryterium najniższej ceny.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 pkt.

Sposób przyznawania punktacji:

C=(Cmin/Cof) x 100%

gdzie:

C - ilość przyznanych punktów

Cmin - najniższa oferowana cena

Cof -cena danej oferty

VII. WYKLUCZENIA

Z możliwości składania oferty, wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w jego imieniu zobowiązań lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy w ramach niniejszego postępowania, a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki.

2. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert o rażąco niskiej cenie.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego

Załączniki:

1. Formularz oferty.

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

............................................................

nazwa firmy

............................................................

adres/telefon

Przedmiot zamówienia

Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia

Łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

Część I

Proponowana cena:

a) 2 noclegów wraz z posiłkami ………. …......brutto

(słownie........................................................................)

Jednocześnie oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia lub dysponuję kadrą posiadającą takie uprawnienia.

2. Posiadam potencjał techniczny uprawniający do wykonania zamówienia.

3.Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

4. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do wykonania zamówienia za stawkę

podaną w niniejszym formularzu.

5. W przypadku wyboru mojej oferty wyrażam gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym

................................................. ….............................................

/miejscowość i data/ /pieczątka, czytelny podpis/

Załącznik nr 2

Oświadczenie Wykonawcy

..............................................................

/Imię i nazwisko/firma/

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 2/BONITUM/PFRON/2021 oświadczam, że:

1.zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego opisem w pkt. II Zapytania ofertowego,

2.spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. III Zapytania ofertowego.

3. akceptuję termin i warunki realizacji ww. czynności,

4.wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niniejszego postępowania, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z póź. zm),

5.nie jestem powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

........................................................ ….................................................

/miejscowość i data/ /pieczątka i czytelny podpis/


Realizacja usługi transportowej dla uczestników zadania publicznego „Nasze Góry – koło turystyki górskiej” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Zapytanie ofertowe nr 1/BONITUM/PFRON/2021 w ramach zadania publicznego” Nasze Góry – koło turystyki górskiej" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ZAMAWIAJĄCY

WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE "BONITUM”

ul. Komuny Paryskiej 28,

50-451 Wrocław

KRS: 0000531998

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu transportu dla uczestników wyjazdów turystycznych realizowanych w ramach zadania publicznego pn. "Nasze Góry – koło turystyki górskiej", współfinansowanego ze środków PFRON.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:

- zapewnienie transportu ( 2 busów) podczas 5 wyjazdów turystycznych dla uczestników zadania na linii: Wrocław – Świeradów Zdrój (bądź inna miejscowość w paśmie Karkonoszy) w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Termin pierwszego wyjazdu 22.05.2021r.,

- łączna ilość osób na każdy wyjazd: 22 osoby (średnio 11 osób na 1 busa);

- wymagania odnośnie pojazdów: bus musi być przygotowany do transportu min 15 osób bez kierowcy, wyposażony co najmniej w sprawną klimatyzację, ABS, ASR, mieć możliwość przewodu wózków. Bus musi posiadać niezbędną dokumentację i przygotowanie techniczne, być czysty i posiadać regulację foteli.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA REALIZACJI:

Zadanie realizowane będzie w terminie: 22.05.2021r – 10.09.2021r.

Ze względu na sytuację epidemiczną Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu do 2 dni przed rozpoczęciem zadania. Terminy będą uzgadniane z Wykonawcą na bieżąco.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2.Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2.

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.

5. Ofertę należy złożyć do dnia 21.05.2021r do godz. 15.00 wysyłając na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W przypadku pytań dotyczących oferty proszę o kontakt pod nr 517 422 247.

6. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

7. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty.

8. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi spełniać następujące warunki:

a) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

b) Wykonawca posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu drogowego stosownie do treści ustawy z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym, a ponadto samochody muszą posiadać aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NW,

c) zdolność finansową oraz techniczną do wykonywania usługi,

d) doświadczenie w realizacji usług dla otoczenia osób niepełnosprawnych,

e) Zamawiający po podpisaniu umowy przedstawi harmonogram realizowanych wyjazdów,

f) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu dla poszczególnych grup,

g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników (zmniejszenia/zwiększenia) poszczególnych grup przedmiotu zamówienia.

h) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

VI. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Kryterium wyboru oferty – 100% cena.

Prosimy o podanie ceny brutto za 1 wyjazd.

Oferty będą oceniane wg kryterium najniższej ceny.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 pkt.

Sposób przyznawania punktacji:

C=(Cmin/Cof) x 100%

gdzie:

C - ilość przyznanych punktów

Cmin - najniższa oferowana cena

Cof -cena danej oferty

VII. WYKLUCZENIA

Z możliwości składania oferty, wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w jego imieniu zobowiązań lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy w ramach niniejszego postępowania, a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki.

2. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert o rażąco niskiej cenie.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego

Załączniki:

1. Formularz oferty.

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

............................................................

nazwa firmy

............................................................

adres/telefon

Przedmiot zamówienia

Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia

Łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

Część I

Proponowana cena:

a) 1 wyjazd turystyczny …......brutto

(słownie........................................................................)

Jednocześnie oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia lub dysponuję kadrą posiadającą takie uprawnienia.

2. Posiadam potencjał techniczny uprawniający do wykonania zamówienia.

3.Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

4. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do wykonania zamówienia za stawkę

podaną w niniejszym formularzu.

5. W przypadku wyboru mojej oferty wyrażam gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym

................................................. ….............................................

/miejscowość i data/ /pieczątka, czytelny podpis/

Załącznik nr 2

Oświadczenie Wykonawcy

..............................................................

/Imię i nazwisko/firma/

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 2/PFRON/2020 oświadczam, że:

1.zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego opisem w pkt. II Zapytania ofertowego,

2.spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. III Zapytania ofertowego.

3. akceptuję termin i warunki realizacji ww. czynności,

4.wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niniejszego postępowania, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z póź. zm),

5.nie jestem powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

........................................................ ….................................................

/miejscowość i data/ /pieczątka i czytelny podpis/

Kategoria: